Phong Thuỷ

Ngày Thập Trai là ngày gì? Làm thêm điều này trong ngày Thập Trai chắc chắn đầy phúc lộc

Tìm hiểu ngày Thập Trai là ngày gì để bạn có thể lên kế hoạch ăn chay và làm việc thiện, hồi hướng công đức, nhờ thế mà có thể gia tăng phúc đức, thu hút nhiều tài lộc về cho bản thân và gia đình. Mục lục (Ẩn/Hiện)

1. Ngày Thập Trai là ngày gì?

Thập là mười, chữ Trai dịch từ Phạm âm có nghĩa là “Thanh tịnh”. Theo đó, ngày Thập Trai là mười ngày con người nên giữ thân tâm thanh tịnh.

10 ngày được nhắc đến bao gồm những ngày: 1, 8, 14, 15, 18, 23, 24, 28, 29 và 30 theo Âm lịch. Nếu tháng thiếu không có ngày 30 Âm thì Thập Trai là các ngày: 1, 8, 14, 15, 18, 23, 24, 27, 28 và 29.

Chữ “Trai” còn có nghĩa là Trung hoặc Thời – thực, nghĩa là dùng bữa giữa ngày vào giờ Ngọ. Cho nên người trì Trai thì trong 10 ngày trai ấy, ngoài làm lành, ăn chay, giữ giới ra, thì ngày chỉ nên ăn một bữa không quá Ngọ.

Theo cách trì trai trước đây chỉ lấy trọn ngày không ăn, gọi là Trai. Ðến khi Phật ra đời, chế lại cho thọ Bát quan trai giới trong một ngày đêm, và lấy quá Ngọ không ăn làm trai.

Trích dẫn từ Phật Học Tinh Yếu, Ðức Thế Tôn đã bảo: Nên như chư Phật, thọ trì tám giới và không ăn quá Ngọ trong một ngày đêm. Công đức ấy sẽ đưa người mau đến Niết bàn!”.
Những ngày này thì chỉ ăn những thứ thanh tịnh, sạch sẽ. Chúng sinh nên ăn chay, không ăn những thức ăn có mùi tanh như thịt, cá … và tránh xa Ngũ vị tân. Bởi theo sự vận hành của tự nhiên, trong mười ngày Thập Trai này: Tứ Thiên Vương xem xét việc lành dữ của nhân gian, các ác quỷ cũng rình rập chờ người làm ác để hãm hại.

ngày thập trai là ngày gì? làm thêm điều này trong ngày thập trai chắc chắn đầy phúc lộc

Ngày Thập Trai là ngày gì?

2. Vì sao cần lưu ý ngày Thập Trai

Trong những ngày trai, cần phải thọ tám giới và tu phước? Bởi vào các ngày ấy ác quỷ rình theo người muốn gia hại, gây những việc tật bịnh hung suy. Vì thế nên thuở kiếp sơ, trong mấy ngày đó, thánh nhơn dạy người trì trai, tu phước, làm lành.

Khi hiểu ngày Thập Trai là ngày gì sẽ có nhiều người mong phát nguyện muốn ăn chay trọn 10 ngày đó, thế nhưng việc này cần tùy theo điều kiện và sức khỏe mỗi người.
Ngày Thập Trai, có những người sẽ ăn chay 2 ngày, 4 ngày hoặc 6 ngày trong tháng. Trong mười ngày thập trai này Tứ Thiên Vương nếu thấy ai sống hiếu thuận với cha mẹ, tịnh tu trai giới, biết giúp đỡ những người yếu kém hơn… thì sẽ gia tăng số lượng chư Thiên và giới A tu la sẽ giảm đi. Ngược lại nếu có những người sống bất hiếu, thích hại người, không biết giúp người khác thì chúng chư Thiên sẽ giảm bớt và chúng A tu la sẽ tăng thêm. Tứ Đại Thiên Vương là bốn vị Thiên chủ thống lãnh Thiên chúng ở cõi trời Tứ Thiên Vương. Đây là cõi thấp nhất của chư Thiên thuộc Dục giới. Theo kinh Trường A-hàm, Tứ Đại Thiên Vương gồm có:

 • Phương Đông có Thiên Vương tên là Trì Quốc Thiên Vương, luận Trí Độ gọi là Đề Đầu Lại Tra. Ngài thống lãnh Càn Thát Bà, các thần tướng và Tỳ xá xà, hộ vệ nhân dân nước Phất bà đề khỏi bị xâm lăng.
 • Phương Nam có Thiên Vương tên là Tăng Trưởng Thiên Vương, luận Trí Độ gọi là Tỳ lâu lặc xoa. Ngài thống lãnh các thần Cưu bàn trà và Bệ lệ, hộ vệ nhân dân nước Diêm-phù-đề. (Đây là cõi giới mà chúng ta đang sinh sống)
 • Phương Tây có có Thiên Vương cai quản tên là Quảng Mục Thiên Vương, luận Trí Độ gọi là Tỳ lâu bát xoa. Ngài thống lãnh tất cả loài Rồng và Phú đơn na, hộ vệ nhân dân nước Cù-da-ni.
 • Phương Bắc có Thiên Vương tên là Đa Văn Thiên Vương. Ngài thống lãnh các Dạ xoa và La sát, hộ vệ nhân dân nước Uất đơn việt.

Theo Lập Thế A tỳ đàm, Đức Phật bảo ngày mồng tám, mười bốn và rằm hằng tháng,… Tứ Đại Thiên Vương du hành khắp thế gian, lần lượt quan sát xem có những ai giữ gìn tám giới, ai làm bố thí, ai tu hạnh phước đức, ai kính trọng cha mẹ, Sa môn, Bà la môn, các vị tôn trưởng trong nhà… và họ cũng tính xem có những ai sống thiếu đạo nghĩa, làm điều ngược lại.

Sau đó, bốn Thiên Vương đem mọi việc ấy tâu lên Đế thích. Bấy giờ, Đế thích và chư Thiên nghe xong, phán: “Việc này không tốt, trong nhà lỗi đạo, các tôn trưởng của chư Thiên ắt phải hao tổn, bè bạn A tu la ắt ngày càng nhiều hơn”. Nếu có kẻ giữ gìn tám giới, bố thí tu phước, kính lễ các vị Sa môn, tôn trưởng. Bốn Thiên vương đem tâu lên xong, Đế thích và chư Thiên nghe xong sẽ sinh lòng hoan hỷ, nói thế này: “Việc này rất tốt, quyến thuộc của chư Thiên theo chánh pháp ngày càng đông đảo, bạn bè A tu la dần dần giảm bớt”.

Ngày Thập Trai tụng Kinh được phước lành

Trong ngày Thập Trai, người nào biết trì trai, giữ giới, tụng kinh, tu phước, sẽ được tránh khỏi nạn tai, phúc lộc tăng tiến. Trong Kinh Địa Tạng, Đức Phật đã nói về ích lợi khi tụng kinh trong mười ngày. Đức Phật dạy: “Lại vầy nữa, này Phổ Quảng! Trong mỗi tháng những ngày mùng một, mùng tám, mười bốn, rằm, mười tám, hăm ba, hăm bốn, hăm tám, hăm chín và ba mươi. Mười ngày trên đây là ngày mà các nghiệp tội kết nhóm lại để định là nặng hay nhẹ. Tất cả những cử chỉ động niệm của chúng sinh trong cõi Nam Diêm Phù Ðề không có điều gì chẳng phải là tội lỗi. Huống nữa là những kẻ buông lung giết hại, trộm cắp, tà dâm, vọng ngữ trăm điều tội lỗi. Về đời sau, nếu có chúng sinh nào trong mười ngày trai kể trên đây, mà có thể đối trước hình tượng của chư Phật, Bồ tát, Hiền, Thánh để đọc tụng kinh này một biến. Thời chung quanh chỗ người đó ở bốn hướng Ðông, Tây, Nam, Bắc trong khoảng một trăm do tuần không có xảy ra những việc tai nạn. Còn chính nhà của người đó ở, tất cả mọi người hoặc già hoặc trẻ về hiện tại và vị lai đến trăm nghìn năm xa khỏi hẳn các ác đạo. Trong mười ngày trai trên đây nếu có thể mỗi ngày tụng một biến kinh này, thời trong đời hiện tại hay làm cho người trong nhà không phải mắc phải bịnh tật bất ngờ, đồ ăn mặc dư dật. Này Phổ Quảng! Vì thế nên biết rằng Ngài Ðịa Tạng Bồ tát có bất khả thuyết trăm nghìn muôn ức những sự oai thần lực lớn nhiều lợi ích cho chúng sinh như thế. Chúng sinh trong cõi Diêm Phù Ðề này có nhân duyên lớn với Ngài Ðịa Tạng Ðại Sĩ. Những chúng sinh đó hoặc được nghe danh hiệu của Ðịa Tạng Bồ tát. Hoặc được thấy hình tượng của Ðịa Tạng Bồ tát. Cho đến nghe chừng ba chữ hay năm chữ trong kinh này, hoặc một bài kệ hay một câu. Thời những người đó hưởng sự an vui lạ thường trong đời hiện tại. Trăm nghìn muôn đời về vị lai thường được thác sanh vào nhà tôn quý, thân hình xinh đẹp.”

3. Ý nghĩa ngày Thập Trai

Mỗi ngày trong 10 ngày Thập Trai mang một ý nghĩa riêng, cụ thể như sau:

Ngày mùng 1 âm lịch

 • Ngày thành Đạo của Định Quang Phật (Nhiên Đăng Cổ Phật/Dipankara).
 • Ngày của Trì Quốc Thiên Vương, Tăng Trưởng Thiên Vương, Quảng Mục Thiên Vương, Đa Văn Thiên Vương ở cõi Trời Tứ Thiên Vương xuống trần đi tuần khắp cõi nhân gian, dò xét việc thiện ác của chúng sanh.
 • Ngày này nếu vừa trai giới vừa niệm danh hiệu Phật Định Quang liền tiêu trừ các tội nghiệp chướng.

Ngày mùng 8 âm lịch

 • Ngày thành Đạo của Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật.
 • Ngày của Vua Trời Đại Tự Tại xuống trần để tra xét những việc thiện ác.
 • Ngày này vừa ăn chay vừa niệm danh hiệu Phật Dược Sư Lưu Ly Quang Vương tiêu trừ tội nghiệp chướng, tăng trưởng phước báu.

Ngày 14 âm lịch

 • Ngày thành Đạo của Phổ Hiền Bồ Tát.
 • Ngày của Vua Trời Đại Tự Tại xuống trần tra xét những việc thiện ác.
 • Ngày này trai giới đồng thời trì tụng danh hiệu 1000 vị Phật thì tiêu trừ các điều ác, phát sanh các điều thiện.

Ngày 15 âm lịch

 • Ngày đạt Đạo của A Di Đà Như Lai.
 • Ngày của Trì Quốc Thiên Vương, Tăng Trưởng Thiên Vương, Quảng Mục Thiên Vương, Đa Văn Thiên Vương ở cõi Trời Tứ Thiên Vương xuống trần đi tuần khắp cõi nhân gian, dò xét việc thiện ác của chúng sanh.
 • Ngày này vừa trai giới vừa niệm danh hiệu Phật A Di Đà sẽ được tiêu trừ các nạn tai, sinh trưởng trí tuệ, an vui.

Ngày 18 âm lịch:

 • Ngày đạt Đạo của Quan Thế Âm Bồ Tát.
 • Ngày của Trì Quốc Thiên Vương, Tăng Trưởng Thiên Vương, Quảng Mục Thiên Vương, Đa Văn Thiên Vương ở cõi Trời Tứ Thiên Vương xuống trần đi tuần khắp cõi nhân gian, dò xét việc thiện ác của chúng sanh.
 • Ngày 18, niệm danh hiệu Địa Tạng Bồ Tát cùng với ăn chay sẽ giúp tiêu trừ tội nghiệp chướng, tăng trưởng tuổi thọ.

Ngày 23 âm lịch:

 • Ngày đạt Đạo của Đại Thế Chí Bồ Tát.
 • Ngày của Trì Quốc Thiên Vương, Tăng Trưởng Thiên Vương, Quảng Mục Thiên Vương, Đa Văn Thiên Vương ở cõi Trời Tứ Thiên Vương xuống trần đi tuần khắp cõi nhân gian, dò xét việc thiện ác của chúng sanh.
 • Ngày này trai giới cùng niệm danh hiệu Đại Thế Chí Bồ Tát thì được tiêu trừ tội nghiệp chướng, tội sát sinh.

Ngày 24 âm lịch:

 • Ngày đạt Đạo của Địa Tạng Vương Bồ Tát.
 • Ngày của Trì Quốc Thiên Vương, Tăng Trưởng Thiên Vương, Quảng Mục Thiên Vương, Đa Văn Thiên Vương ở cõi Trời Tứ Thiên Vương xuống trần đi tuần khắp cõi nhân gian, dò xét việc thiện ác của chúng sanh.
 • Ngày này ăn chay kết hợp niệm danh hiệu Phật Tỳ Lô Gia Na thì được tiêu trừ tội nghiệp chướng, diệt trừ phiền não, tăng trưởng trí tuệ.

Ngày 28 âm lịch:

 • Ngày đạt Đạo của Tỳ Lư Đà Na Phật (Đại Nhựt Phật).
 • Ngày đi tuần của Tứ Đại Thiên Vương. Ngày niệm danh hiệu Phật a di đà thì được tiêu trừ nghiệp chướng.
 • Ngày này làm việc thiện hay ác đều nhân lên 1000 lần… Do đó, hãy nhắc nhở bản thân và gia đình ăn chay và làm việc thiện tránh việc ác…

Ngày 29 âm lịch:

 • Ngày đạt Đạo của Dược Vương Bồ Tát.
 • Ngày của Vua Trời Đại Tự Tại xuống trần tra xét những việc thiện ác.
 • Ngày 29, nếu vừa ăn chay vừa niệm danh hiệu Dược Vương Bồ Tát thì được diệt trừ các tật bệnh, ác nghiệp, tăng trưởng thiện nghiệp.

Ngày 30 âm lịch

 • Ngày đạt Đạo của Thích Ca Mâu Ni Phật.
 • Ngày của Trì Quốc Thiên Vương, Tăng Trưởng Thiên Vương, Quảng Mục Thiên Vương, Đa Văn Thiên Vương sai xứ giả ở cõi Trời Tứ Thiên Vương xuống trần đi tuần khắp cõi nhân gian, dò xét việc thiện ác của chúng sanh.
 • Ngày 30 này nếu ăn chay hồi hướng niệm danh hiệu Phật Thích Ca Mâu Ni thì được tăng trưởng phức đức, thành tựu Bồ Đề.

BÀI VIẾT HAY ĐỪNG BỎ LỠ

Top Car News Car News